کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود