بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو

کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

مهر 90
3 پست
تیر 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
9 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
6 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست