هر دو سرمست بودیم از حضور آنچه به واسطه نگاهمان متولد شده بود .

 شرط کردیم قدم به قدم به سوی هم حرکت کنیم . و این بود اولین اشتباه .

باور نداشتیم باعشق ناز درنگنجد . و هردو منتظر اولین قدم از دیگری ماندیم.

غافل از آنکه دل مسیر را نه قدم به قدم بلکه یک نفس پرواز کرده بود و ما همچنان خود را معشوق خطاب می کردیم و دیگری را عاشق .

و به استناد معشوق همه ناز و است وعاشق همه نیاز . برای عشق هم ناز کردیم

 

ادب عشق، تقاضا نکند بوس و کنار **** دو نگه چون به هم آمیخت، همان آغوش است

/ 0 نظر / 9 بازدید