کاش می شد گذشت

کاش می شد گذشت از روزهایی که فکر میکردم به حکم دلم دل به دلت دادم

کاش می شد گذشت از روزهایی که حتی تداعی خاطرات روزهای بهاری اش دلم رو خوش نمیکنه

کاش می شد گذشت از اون رزوهایی که

نگه داشتنش دل نمیخواد،  دلیل می خواد

/ 0 نظر / 9 بازدید