این دوری را دوست دارم!

از نزدیکی متنفرم به اندازه ی تمام عشق های دروغین،

 

دیگر سرگردان نیستم،

 

 چه خوب که انتها را نمی بینم تا برای رسیدن به آن اشتیاقی داشته باشم،

 

این اخم را می پسندم  چون دیگر هیچ کس اشک های ام را در گوشهچشمان بی فروغم نمی بیند......

/ 1 نظر / 10 بازدید
دوست

ولی من هیچ وقت دور بودن رو دوست نداشتم